Online Class

ไทยวราจัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง และได้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรู้ลึกเกี่ยวกับเรื่องตลาดตะวันออกกลางตั้งแต่ขั้นตอนการขนส่งสินค้า เอกสารอะไรจำเป็นต่อการส่งออก อยากเปิดบริษัทต้องทำอย่างไร ?

1. ธุรกิจตะวันออกกลาง

2. สินค้าอะไรถูกใจห้างอาหรับ